ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

 1. ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ “ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ” ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ROTHSCHILD
 2. ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ “ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ”
 3. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΗΣ “ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ” ΜΕ ΤΗΝ “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”
  A. Τίμημα της εξαγοράς
  B. Λογαριασμοί ενεργητικού και παθητικού της Τράπεζας της Ανατολής
  Γ. Ειδική εκκαθάρισης
  Δ. Ανεύθυνον της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος εκ διαχειρίσεως
  Ε. Μέτοχοι της Τραπέζης της Ανατολής. Πληρωμή αυτών.
  ΣΤ. Παράδοσις περιουσίας κ.λπ., της Τραπέζης της Ανατολής
 4. ΚΑΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞ’ ΑΥΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ

 


Ι. ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ “ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ” ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ROTHSCHILD

Η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος» (ΕΤΕ) ιδρύθηκε το έτος 1841 από τον Γεώργιο Σταύρου, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος διευθυντής της και μέχρι την ίδρυση της «Τράπεζας της Ελλάδος» το έτος 1928 είχε το εκδοτικό προνόμιο.

Από τους ιδρυτικούς μετόχους της Εθνικής Τράπεζας το 1841 ήταν οι γνωστοί τραπεζίτες Ρότσιλντ (Rothschild). Μεταξύ των λοιπών μετόχων και ιδρυτών της ήταν επιπλέον το ελληνικό κράτος με 1.000 μετοχές, ο Νικόλαος Ζωσιμάς με 500 μετοχές, ο Ιωάννης-Γαβριήλ Εϋνάρδος με 300 μετοχές, ο βασιλιάς Λουδοβίκος Β΄ της Βαυαρίας με 200 μετοχές, ο Κωνσταντίνος Βράνης με 150 μετοχές, ο Θεόδωρος Ράλλης με 100, ο Ιούλιος Έσσλιν, κ.α.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από την ίδρυσή του το 1880, ενώ από τον Οκτώβριο το 1999 η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας διαπραγματεύεται και στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Ήδη σήμερα κατέχει την ηγετική θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά με 539 καταστήματα καλύπτοντας ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση της Ελλάδας. Μετά τις πρόσφατες εξαγορές στο χώρο της Ν.Α. Ευρώπης και Ανατ. Μεσογείου, το Δίκτυο της Τράπεζας στο εξωτερικό περιλαμβάνει 1.137 μονάδες (στοιχεία 31/12/2011)

ΙΙ. ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ “ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ”

Δια της υπ’ αριθ. 122747/03-12-1904 ιδρυτικής πράξεως του Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Ηλία Γλυκοφρύδη, καταρτίστηκε το εκ τριάντα εννέα (39) άρθρων καταστατικό της ανωνύμου – δια μετοχών – εταιρείας, με την επωνυμία «Τράπεζα της Ανατολής Α.Ε.» (Banque d’ Orient – Orientbank), του οποίου η κατά νόμο προβλεπόμενη πράξη έγκρισης του από τον Υπουργό των Εσωτερικών δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 277/07-12-1904 (Τεύχος Α΄) pdfφύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Ιδρυτές – μέτοχοι της τραπεζικής εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ» ήταν η τραπεζική εταιρεία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και η τραπεζική εταιρεία «NATIONALBANK fur DEUTSCHLAND» (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ), τραπεζικές εταιρείες οι οποίες από κοινού ανέλαβαν ισότιμα την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, ποσού δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) χρυσών γαλλικών φράγκων, που τότε διαιρείτο σε είκοσι χιλιάδες (κοινές ανώνυμες) μετοχές, αξίας έκαστης (κατά το στάδιο της ίδρυσης) πεντακοσίων (500) χρυσών φράγκων ολοσχερώς καταβεβλημένων. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, η Τράπεζα της Ανατολής (Banque d’ Orient) αποτελούσε κατ’ ουσίαν θυγατρική εταιρεία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος εφόσον ιδρύθηκε από αυτήν προκειμένου να εξυπηρετεί τις τραπεζικές συναλλαγές της εκτός Ελλάδος.

Μεταγενέστερα επήλθαν σταδιακά αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου και δη το έτος 1906 κατά το ποσόν των 5.000.000 χρυσών γαλλικών φράγκων, το έτος 1910 κατά το ποσόν των 10.000.000 χρυσών γαλλικών φράγκων και το έτος 1925 (με δύο αυξήσεις στην αρχή και στο τέλος του έτους) κατά το ποσόν των 5.000.000 χρυσών γαλλικών φράγκων κάθε φορά, οπότε το έτος 1926 η εν θέματι τράπεζα διέθετε μετοχικό κεφάλαιο ανερχόμενο στο συνολικό ποσό των τριάντα πέντε εκατομμυρίων (35.000.000) χρυσών γαλλικών φράγκων, διαιρούμενο σε διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (280.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστη εκατόν εικοσιπέντε (125) χρυσών γαλλικών φράγκων.

Η έδρα της τραπεζικής αυτής εταιρείας ορίστηκε στην πόλη των Αθηνών, ενώ προβλέφθηκε η δυνατότητα ίδρυσης υποκαταστημάτων και πρακτορείων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην «Ανατολή», ως χαρακτηριστικά προβλέφθηκε και ακολούθως υλοποιήθηκε.

Σκοπός της τραπεζικής αυτής εταιρείας ορίστηκε η εκτέλεση στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή δια ίδιον λογαριασμό ή δια λογαριασμό άλλων ή με συμμετοχή, κάθε τραπεζικής εργασίας, προεξοφλήσεως δανείων, πιστώσεων, καταλλαγής και εντολής και άνευ εξαιρέσεων όλων εν γένει των επί των κινητών, ακινήτων, τραπεζικών, βιομηχανικών και εμπορικών εργασιών των τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.

Εκτός άλλων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού ορίσθηκε ότι η μεταβίβαση των ανωνύμων μετοχών γίνεται δια της απλής παραδόσεως του τίτλου και ότι τα εκ της μετοχής πηγάζοντα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής, σε οποιαδήποτε χέρια και αν επέλθει αυτός.

Στο άρθρο 37 του καταστατικού ορίστηκε ότι σε κάθε εποχή και περίπτωση, η γενική – των μετόχων – συνέλευση καταρτισθείσα ως το άρθρο 31 ορίζεται, δύναται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου (της εταιρείας) να αποφασίσει την προ της λήξεως διάλυση της εταιρείας… Η απόφαση της συνελεύσεως δημοσιεύεται.

Στο άρθρο 38 του καταστατικού ορίστηκε ότι σε περίπτωση διαλύσεως, προ της λήξεως ή εν περιπτώσει λήξεως της εταιρείας, εάν η παράταση δεν αποφασισθεί, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης και διορίζει έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές, δύναται δε να εγκαταστήσει Επιτροπή ή Συμβούλιο της εκκαθαρίσεως, το οποίο καθορίζει την λειτουργία. Με το διορισμό των εκκαθαριστών λήγει η εξουσία των Συμβούλων και των Ελεγκτών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως και μέχρι ρητής εναντίας αποφάσεως, το διανεμηθέν ενεργητικό εν γένει της Εταιρείας εξακολουθεί να ανήκει κατά κυριότητα στο νομικό πρόσωπο του συνόλου των μετοχών.

Κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως, η εξουσία της Γενικής Συνελεύσεως εξακολουθεί, οία και κατά την ύπαρξη της εταιρείας. Αυτή χορηγεί σε κάθε περίπτωση, κάθε ειδική εντολή στους εκκαθαριστές, εγκρίνει τους λογαριασμούς της εκκαθαρίσεως και δίνει εξόφληση στους εκκαθαριστές.

Η αποστολή των εκκαθαριστών συνίσταται στην εκκαθάριση, έστω και συμβιβαστικώς, παντός του σε κινητά και ακίνητα (στοιχείου) ενεργητικού της εταιρείας και σε απόσβεση του παθητικού. Με εξαίρεση τους περιορισμούς, τους οποίους η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να επιφέρει κέκτηνται αυτοί προς το σκοπό αυτόν και δυνάμει της ιδιότητας αυτών την μόνη και απόλυτη εξουσία, σύμφωνα με τους νόμους και τα έθιμα του εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου σε αυτή και του δικαιώματος να διαπραγματεύονται, συναλλάσσονται, συμβιβάζονται, παραχωρούν κάθε εγγύηση και δι’ υποθήκη, εάν υπάρχει περίπτωση και να συναινούν σε κάθε παραίτηση ή άρση κατάσχεσης μετά ή άνευ πληρωμής.

Εκτός τούτου δικαιούνται με την άδεια της Γενικής Συνέλευσης να μεταβιβάζουν ή να εκχωρούν σε κάθε ιδιώτη ή σε κάθε Εταιρεία, είτε με τον τύπο της εισφοράς (apport) είται άλλως, το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων, αγωγών και υποχρεώσεων της διαλυθείσης Εταιρείας. Όλες οι αξίες εκ της εκκαθαρίσεως που προέρχονται μετά την απόσβεση του παθητικού και την απόδοση του καταβεβλημένου κεφαλαίου επί των μετοχών, ανήκουν σε όλες τις μετοχές κατά ίσα μερίδια.

Στο άρθρο 39 του καταστατικού, ορίστηκε ότι όλες οι αμφισβητήσεις οι οποίες δύνανται να προκύψουν κατά την διάρκεια της εταιρείας ή κατά την εκκαθάριση, είτε των μετόχων μεταξύ τους, είτε μεταξύ των μετόχων και της εταιρείας, λόγω των εταιρικών υποθέσεων, υποβάλλονται στη δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας (Αθήνα).

Η εν θέματι τραπεζική εταιεία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α.Ε.», μετά την ίδρυσή της (1904), ανέπτυξε τις τραπεζικές εργασίες της διεθνώς (και εκτός της τότε Ελλάδας) και ειδικότερα στις περιοχές της «Ανατολής», ως τότε οριζόταν η ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, όπου υπήρχε έντονο ελληνικό στοιχείο και εμπορική – οικονομική άνθιση, ως ιδίως στην Αίγυπτο, Τουρκία, Μικρά Ασία, Θεσσαλονίκη και λοιπές περιοχές με μεγάλη οικονομική και εμπορική άνθιση.

Λόγω της αναπτυξιακής πορείας της τράπεζας, συντελέσθηκαν σταδιακά αυξήσεις του μετοχικού της κεφαλαίου, οπότε και εκδόθηκαν επιπρόσθετες μετοχές, σύμφωνα με το καταστατικό της και τον νόμο, πάντοτε καλυπτόμενες σε χρυσά γαλλικά φράγκα, δια της κτήσης (κάλυψης) των οποίων κατέστησαν μέτοχοι της εν θέματι τραπεζικής εταιρείας και επιπρόσθετα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ αντίθετα αποχώρησε η εκ των ιδρυτών – μέτοχος τραπεζική εταιρεία “NATIONALBANK fur DEUTSCHLAND” (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ).

ΙIΙ. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΗΣ “ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ” ΜΕ ΤΗΝ “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”

Κατά το έτος 1932 αποφασίστηκε ως διαδικαστικά προβλεπόταν και συμφωνήθηκε μεταξύ των δυο κατωτέρω αναφερόμενων εταιρειών, η συγχώνευση δια απορροφήσεως με εξαγορά της εν θέματι τραπεζικής εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ» από την τραπεζική εταιρεία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.». Η απόφαση της συγχώνευσης ελήφθη από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, καθ’ όσον την περίοδο εκείνη η Ελλάδα βρισκόταν υπό πτώχευση, γεγονός το οποίο είχε οδηγήσει σε οικονομικό αδιέξοδο και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, δεδομένου ότι το κεφάλαιο της τότε ανερχόταν σε μερικές δραχμές, σε αντίθεση με αυτό της Τράπεζας της Ανατολής το οποίο ήταν σε χρυσά γαλλικά φράγκα, όπως αποτυπώνεται στον τελευταίο ισολογισμό αυτής.

Ειδικότερα:

 • Με την από 1ης Αυγούστου του έτους 1932 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, της στην Αθήνα εδρεύουσας ανώνυμης εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ» και με την από 30ης Σεπτεμβρίου του έτους 1932 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της στην Αθήνα εδρεύουσας ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» αποφασίστηκε η συγχώνευση των εν λόγω τραπεζικών εταιρειών με εξαγορά της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ» από την εταιρεία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» δια των οποίων εγκρίθηκε η οικεία σύμβαση των όρων με τους οποίους θέλει να συντελεσθεί η συγχώνευση αυτή.
 • Ο τότε Υπουργός της Εθνικής Οικονομίας, με τη με αριθμό 72186/5-11-1932 απόφασή του «περί συγχωνεύσεως της Τράπεζας Ανατολής μετά της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος» ενέκρινε σύμφωνα με όσα ειδηκότερα αυτή αναφέρει, τις ανωτέρω μνημονευόμενες αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των μετόχων αμφοτέρων των εν θέματι εταιρειών, περί συγχωνεύσεως της τραπεζικής εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α.Ε.» απορροφηθείσας από την τραπεζική εταιρεία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», δια εξαγοράς της πρώτης από την δεύτερη.
 • Δια της με αριθμό 147611/19-12-1932 σύμβασης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ι. Οικονομόπουλου, η οποία συνήφθη μεταξύ των δυο συγχωνευόμενων εταιρειών, ως νόμιμα εκπροσωπούντο, καταρτίσθηκε η οικεία πράξη συγχωνεύσεως και δη «συγχωνεύσεως δι’ εξαγοράς της Τράπεζας της Ανατολής εις την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος», σύμφωνα με όσα ειδικότερα συμφωνήθηκαν, προβλέφθηκαν και περιέχονται σε αυτήν, αναφορικά με τους επιμέρους όρους και τις διαδικασίες υλοποίησης και συντέλεσης της.
 • Η ανωτέρω με αριθμό 72186/5-11-1932 υπουργική απόφαση (περί εγκρίσεως της σύμβασης συγχώνευσης), μετά των σχετικών ανωτέρω μνημονευόμενων (σε αποσπάσματα) αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων των μετόχων, αμφοτέρων των εν θέματι τραπεζικών εταιρειών, ως και η οριστική, με αριθμό 147611/19-12-1932 σύμβαση «συγχωνεύσεως δι’ εξαγοράς της Τράπεζας της Ανατολής εις την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος» δημοσιεύτηκε στο οικείο φύλλο με αριθμό 301/31-12-1932  pdf του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.)

Έχει αξία να σημειωθεί ότι ενώ σύμφωνα με το άρθρο 31 του καταστατικού της Τράπεζας της Ανατολής προβλεπόταν ότι για την προ της λήξεως διάλυσης της εταιρείας, τη συγχώνευση ή σύμπραξη με άλλες εταιρείες απαιτούνταν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να καταρτίζεται κανονικά και να αποφασίζει έγκυρα αποτελούμενη από το ήισυ τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου. Παρά ταύτα, εν προκειμένω η απόφαση συγχώνευσης με την Εθνική τράπεζα της Ελλάδος, ελήφθη με μόλις το 47% του μετοχικού της κεφαλαίου, ήτοι με 133.972 μετοχές εκ των οποίων οι 18.304 ήταν εκπρόθεσμες και εκπροσωπούμενες και παρόλα αυτά εγκρίθηκε τόσο από τον αρμόδιο υπουργό όσο και από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Στην ανωτέρω σύμβαση συγχώνευσης ορίστηκε κατά τρόπο σαφή και ορισμένο η διαδικασία της εκκαθάρισης και δη η αιτία και ο σκοπός της διενέργειάς της (προσδιορισμός και πληρωμή – μετά τις ειδικότερα προβλεπόμενες ρευστοποιήσεις – του τιμήματος εξαγοράς στους μετόχους της Τράπεζας Ανατολής) και ειδικότερα ο τρόπος διενέργειάς και σταδιακής διεξαγωγής της.

Συμπληρωματικά αυτής, αναπόφευκτα έχουν εφαρμογή, τόσο οι σχετικές διατάξεις περί εκκαθαρίσεως του Ν2120/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όσο και οι σχετικές διατάξεις του καταστατικού της, ως σε κάθε ανώνυμη εταιρεία.

Ειδικότερα:

 1. Το καταστατικό της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α.Ε.» προέβλεπε και προβλέπει στο άρθρο 38 του καταστατικού ότι:

«…. σε περίπτωση διαλύσεως, προ της λήξεως ή εν περιπτώσει λήξεως της εταιρείας, εάν η παράταση δεν αποφασισθεί, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης και διορίζει έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές, δύναται δε να εγκαταστήσει Επιτροπή ή Συμβούλιο της εκκαθαρίσεως, το οποίο καθορίζει την λειτουργία. Με το διορισμό των εκκαθαριστών λήγει η εξουσία των Συμβούλων και των Ελεγκτών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως και μέχρι ρητής ενάντιας αποφάσεως, το διανεμηθέν ενεργητικό εν γένει της Εταιρείας εξακολουθεί να ανήκει κατά κυριότητα στο νομικό πρόσωπο του συνόλου των μετόχων.

Κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως η εξουσία της Γενικής Συνελεύσεως εξακολουθεί, οία και κατά την ύπαρξη της εταιρείας. Αυτή χορηγεί, σε κάθε περίπτωση, κάθε ειδική εντολή στους εκκαθαριστές, εγκρίνει τους λογαριασμούς της εκκαθαρίσεως και δίνει εξόφληση στους εκκαθαριστές.

Η αποστολή των εκκαθαριστών συνιστάται στην εκκαθάριση, έστω και συμβιβαστικώς, παντός του σε κινητά και ακίνητα (στοιχείου) ενεργητικού της εταιρείας και σε απόσβεση του παθητικού. Με εξαίρεση τους περιορισμούς, τους οποίους η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να επιφέρει, κέκτηνται αυτοί προς το σκοπό αυτόν και δυνάμει της ιδιότητας αυτών την μόνη και απόλυτη εξουσία, σύμφωνα με τους νόμους και τα έθιμα του εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου σε αυτή και του δικαιώματος να διαπραγματεύονται, συναλλάσσονται, συμβιβάζονται, παραχωρούν κάθε εγγύηση και δι’ υποθήκη, εάν υπάρχει περίπτωση και να συναινούν σε κάθε παραίτηση ή άρση κατάσχεσης μετά ή άνευ πληρωμής.

Εκτός τούτου δικαιούνται με την άδεια της Γενικής Συνέλευσης να μεταβιβάζουν ή να εκχωρούν σε κάθε ιδιώτη ή σε κάθε εταιρεία είτε με τον τύπο της εισφοράς (apport) είτε άλλως, το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων, αγωγών και υποχρεώσεων της διαλυθείσης Εταιρείας.

Όλες οι εξουσίες εκ της εκκαθαρίσεως που προέρχονται μετά την απόσβεση του παθητικού και την απόδοση του καταβεβλημένου κεφαλαίου επί των μετοχών ανήκουν σε όλες τις μετοχές κατά ίσα μερίδια.

 1. Ο Ν.2190/1920 και δη το άρθρο 49 (ως τότε ίσχυε και σε γενικές γραμμές ομοίως ισχύει) προέβλεπε:
 • Οι παρά της συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουσιν άμα τη ανάληψη των καθηκόντων αυτών να ενεργήσωσιν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύωσι δια του τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμόν ούτινος υποβάλλεται εις το Υπουργείο Εμπορίου.
 • Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουσιν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.
 • Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
 • Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εκγίνονται υπό της γενικής συνελεύσεως.
 1. Σε κάθε περίπτωση, στην σύμβαση συγχώνευσης (βλ. ανωτέρω, ως δημοσιεύθηκε στο οικείο ΦΕΚ και αυτούσια παρατίθεται) εκτός άλλων, συμφωνήθηκε – ορίσθηκε μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η συγχόνευση με απορρόφηση της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α.Ε.» από την εταιρεία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» δια της εξαγοράς αυτής, διενεργείται υπό σαφείς όρους και διαδικασίες, ως ειδηκότερα προβλέπεται αναφορικά με την διαδικασία της εκκαθάρισης, αναφορικά με την ικανοποίηση των μετόχων της απορροφούμενης εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α.Ε.»

Α. Τίμημα της εξαγοράς

Αι συμβαλλόμεναι τράπεζαι, αναγνωρίζουσαι το αδύνατον της επί του παρόντος και εν τω προσεχεί μέλλοντι, ακριβοδίκαιας εκτιμήσεως της περιουσίας της εξαγοραζόμενης Τραπέζης της Ανατολής, λόγω των γενικών οικονομικών συνθηκών, επί πλέον δε και των ειδικών τοιούτων της Τραπέζης ταύτης, κρίνουσι ανέφικτον και άδικον τον από τούδε καθορισμόν του τιμήματος της εξαγοράς κατ’ αποκοπήν, πάντως δε ασύμφορον ιδία δε δια τους μετόχους της Τραπέζης της Ανατολής.

Ως εκ τούτου συμφωνείται ότι το τίμημα της εξαγοράς της Τράπεζας της Ανατολής θέλει προσδιορισθή, δια της περί ο όρος VI΄ της παρούσης ειδικής εκκαθαρίσεως, συνομολογουμένου ως τοιούτου τιμήματος του προϊόντος της ειδικής ταύτης εκκαθαρίσεως (όπερ διανεμηθήσεται εξ ίσου εις τας 280.000 μετοχάς της Τράπεζας της Ανατολής), ηυξημένου κατά δραχμάς πεντήκοντα (50) δι’ εκάστην μετοχήν της Τράπεζας της Ανατολής, του ποσού των δραχμών πεντήκοντα (50) θεωρουμένου ως η αποτίμησις της αξίας της μεταβιβαζόμενης τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος παρά της Τραπέζης της Ανατολής πελατείας (goodwill).

Ως κατώτατον όμως τίμημα της προκείμενης εξαγοράς καθορίζεται το ποσόν των δραχμών διακοσίων (200) κατά μετοχήν, με το οποίον η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος βαρύνεται εν πάση περιπτώση, ήτοι και αν ακόμα η ειδική εκκαθάρισις της περιουσίας της Τράπεζας της Ανατολής ήθελεν απόδωση κατά μετοχήν ολιγώτερον των δραχμών εκατόν πενήντα (150).

Β. Λογαριασμοί ενεργητικού και παθητικού της Τράπεζας της Ανατολής.

Το ενεργητικόν και το παθητικόν της Τραπέζης της Ανατολής μεταβιβαζόμενα αυτοδικαίως, νόμω και δυνάμει της παρούσης συμβάσεως, τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος, συγχωνευθήσονται λογιστικώς, το μεν παθητικόν αμέσως εις τους διάφορους λογαριασμούς του παθητικού αυτής, το δ’ ενεργητικόν ουχί αμέσως εν τω συνόλω εις τους λογαριασμούς του ενεργητικού της Τραπέζης ταύτης, αλλ’αναλόγως της προόδου, κατά τα λεπτομερέστερον εν τω ακολουθώ δρω (VI) οριζόμενα, της συντελεσθησομένης ρευστοποιήσεως.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της τοιαύτης μεταβιβάσεως αι σχετικαί τω εταιρικώ κεφαλαίω της Τραπέζης της Ανατολής μερίδες του παθητικού (κεφάλαιον λογαριασμος εκτιμήσεως κεφαλαίου εις φράγκα σταθεροποιημένα, κεφάλαιον αποθεματικόν τακτικόν και κεφάλαιον αποθεματικόν έκτακτον), ως και παν έτερον εν τω απθητικώ στοιχείον, με αποτελούν υποχρέωσιν προς τρίτους, άτινα δεν θέλουσιν εμφανίζεσθαι εν τη περί ης ο όρος VI ειδική εκκαθάρισει, δεδομένου ότι τοις μετοχοίς της Τραπέζης της Ανατολής θέλει καταβληθεί μόνον το αντίτιμον των μετοχών των υπό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος κατά τα εν τω όρω VIII οριζόμενα.

Γ. Ειδική εκκαθάρισης

α) Γενικά. Σκοπός και τρόπος.

Η ειδική εκκαθάρισις των, άμα τη περί ης ο όρος Ι της παρούσης δημοσιεύσει, μεταβιβασθησομένων τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος ενεργητικού και παθητικού της Τραπέζης της Ανατολής, μόνον και αποκλειστικόν σκοπόν έχουσα τον προσδιορισμόν του τιμήματος της εξαγοράς της Τραπέζης ταύτης, θέλει γίνη, αναλαμβανομένου μεν υπό της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος αμέσως ολοκλήρου ρου παθητικού της Τραπέζης της Ανατολής, κατά τα ειδικώτερον εν τοις IV και V όροις της παρούσης συνομολογούμενα, ρευστοποιημένου δε του ενεργητικού αυτής κατά τα εν τω παρόντι όρω εκτιθεμένα, υπό της εις ην μεταβιβάζεται τούτο Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, από συμφώνου μετά των υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Τραπέζης της Ανατολής της 1ης Αυγούστου 1932 ορισθέντων ειδικών εκκαθαριστών κ.κ. Κ. Αγαπητού, Α. Κουκλέλη και Α. Κουρή.

β) Ειδικοί εκκαθαρισταί

Η αποστολή των ειδικών εκκαθαριστών συνίσταται εις τον από κοινού μετά της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος προσδιορισμόν της δίκαιας τιμής, αντί της οποίας δέον να ρευστοποιηθώσι τα καθ’ έκαστον λοιπά στοιχεία του ενεργητικού της Τραπέζης της Ανατολής, πλην των απαιτήσεων εκείνων αίτινες θέλουσι κριθή, συμφώνως τοις κατωτέρω εκτεθησομένοις υπό της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος ως ασφαλείς και αίτινες θα υπολογισθώσιν, ως ορίζεται εν τη παραγράφω α΄ των περί «ρευστοποιήσεως ενεργητικού» διατάξεων της παρούσης.

Συνέπεια της τοιαύτης αποστολής των ειδικών εκκαθαριστών είναι και το ότι, από κοινού μετ’ αυτών, θα κρίνηται υπό της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, ως προς τας απαιτήσεις, τας μα καθ’ ένα οιονδήποτε των κατωτέρω καθοριζόμενων τρόπων ρευστοποιημένας, αν δέον να θεωρηθώσιν εν όλω ή εν μέρει αποσβεσμέναι, ως και αντί τίνος ποσού δύναται να γίνει συμβιβαστικώς η εξόφλησις αυτών…

Οι ειδικαί εκκαθαρισταί ευρίσκονται εν απαρτία όταν παρίστανται οι δυο εξ αυτών. Δια την έγκυρον λήψιν οιαδήποτε αποφάσεως εκ μέρους των ειδικών εκκαθαριστών απαιτήται η σύμφωνος γνώμη των δυο εξ αυτών.

Πάσα μεταξύ της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος και των ειδικών εκκαθαριστών διαφωνία, (ήτις θα λογίζεται υπάρχουσα και εις ην περίπτωσιν δεν επετεύχθη η κατά τα προεκτεθέντα λήψις αποφάσεως αυτών εν απαρτία ευρεθέντων ως προς την αποδοχήν προτάσεως της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος) θα λύηται τελεσιδίκως δια διαιτησίας υπό διμελούς επιτροπής, ανά εν των μελών της οποίας θα ορίζη έκαστον ενδιαφερόμενον μέρος, οριζομένου από τούδε ότι, εν περιπτώσει ασυμφωνίας των μελών της διμελούς διαιτητικής Επιτροπής μεταξύ των, η διαφορά θα λύηται τελεσιδίκως υπό του Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος ή του αναπληρωτού του.

ΠΑΣΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣ των ειδικών εκκαθαριστών θέλει πιστοποιείσθαι δια ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ καταχωριζομένου εις ειδικόν βιβλίον και υπογραφομένου παρ’ αυτών, επί πλέον δε, οσάκις πρόκειται να πιστοποιηθή η μεταξύ αυτών και της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος ΣΥΜΦΩΝΙΑ, και του υπό της Τραπέζης ταύτης οριζομένου προσώπου.

Τον οπωσδήποτε απουσιάζοντα, κωλυόμενον ή εκλίποντα εκ των άνω τριών ειδικών εκκαθαριστών αναπληροί ή αντικαθιστά ο υπό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τραπέζης της Ανατολής της 1ης Αυγούστου 1932 εκλεγείς αναπληρωτής κ. Π. Γονέος.

Αιτήσει της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος διορίζονται υπό του Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος, ή του αναπληρωτού του οι αντικαταστάται του τε, οπωσδήποτε εκλιπόντος ή αντικαταστήσαντος ειδικόν εκκαθαριστήν αναπληρωτού, ως και εν τη περιπτώση της μη υπάρξεως αναπληρωτού, των οπωσδήποτε εκλιπόντων ειδικών εκκαθαριστών, επίσης δε, υπό τας αυτάς ως άνω προϋποθέσεις και των δυνάμει του παρόντος όρου διοριζομένων ειδικών εκκαθαριστών ή αναπληρωτών.

Τον δι’ οιονδήποτε λόγον μη προσελθόντα εις τρείς κατά συνέχειαν συνεδριάσεις, καίτοι ούτος προσεκλήθη υπό της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, ειδικόν εκκαθαριστήν ή αναπληρωτήν διακιούται η Τραπέζη αυτή να θεωρήση παραιτηθέντα…

γ) Ρευστοποίηση ενεργητικού

Η, εν λόγω της προκειμένης ειδικής εκκαθαρίσεως ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ του μεταβιβαζομένου τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος ενεργητικού της Τράπεζας της Ανατολής ενεργηθήσεται ως εξής:

Α) Αι υπό της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος κρινόμεναι ασφαλείς, κατά την περί τούτου αναξέλεγκτον κρίσιν της, απαιτήσεις λογίζονται, άνευ τινός, οριστικώς ρευστοποιηθείσαι ηυξημέναι κατά τους μέχρι της ημέρας της προκειμένης συγχωνεύσεως των συμβαλλομένων Τραπεζών τόκους των. Εάν όμως των τοιούτων απαιτήσεων έχη προεισπραχθή υπό της Τραπέζης της Ανατολής ο τόκος, δια προθεσμίαν λήγουσαν μετά την ημέραν της συγχωνεύσεως αυταί θα υπολογισθώσιν ηλαττωμένοι, κατά τον από της ημέρας της συγχωνεύσεως μέχρι της λήξεως των προεισαχθέντα τόκον.

Β) Εκάστη των λοιπών απαιτήσεων ρευστοποιείται δια της εισπράξεως της ή λογίζεται οριστικώς ρευστοποιηθείσα αντί του υπό της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, τη ΣΥΜΦΩΝΙΑ των ειδικών εκκαθαριστών, ορισθέντος ποσού.

Γ) Έκαστον των λοιπών περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού της Τραπέζης της Ανατολής ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ δια της εισπράξεως του τιμήματος της πραγματοποιηθείσης υπό της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, μετά ΣΥΜΦΩΝΟΝ γνώμην των ειδικών εκκαθαριστών, εκποιήσεως του, ή λογίζεται οριστικώς ρευστοποιηθέν αντί του υπό της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, της ΣΥΜΦΩΝΙΑ των ειδικών εκκαθαριστών, ορισθέντος ποσού.

Δ) Αλληλόχρεος έντοκος λογαριασμός της ειδικής εκκαθαρίσεως.

Προς εκτέλεσιν της ειδικής εκκαθαρίσεως του ενεργητικού και του παθητικού της Τραπέζης της Ανατολής, άτινα μεταβιβάζονται τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος από της περί ης ο όρος IV δημοσιεύσεως, και προς εξεύρεσιν του ποσού, όπερ, λόγω τιμήματος εξαγοράς, ήθελεν είναι καταβλητέον ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΙΝ της εκκαθαρίσεως εις τους ΚΟΜΙΣΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Τραπέζης της Ανατολής, θέλει ανοιγή παρά τη Εθνική Τραπέζη, εκτός των άλλων λογαριασμών της ειδικής εκκαθαρίσεως και αλληλόχρεος τοιούτος, επ’ ονόματι του συνόλου των κομιστών μετοχών της Τραπέζης της Ανατολής, έντοκος ως προς τε την χρεώσιν και την πίστωσιν αυτού, προς επτά τοις εκατό (7%) ετησίως.

Ο λογαριασμός ούτος θέλει χρεωθεί:

α) εντόκως από της περί ης ο όρος Ι δημοσιεύσεως, με άπαν το, κατά τον όρον IV μεταβιβαζομένον τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος παθητικόν της Τραπέζης της Ανατολής, πλέον δεδουλευμένων τόκων,

β) εντόκως αφ’ ης εκάστη των περί ων ο όρος IV προκαταβολών, έναντι του προϊόντος της ειδικής εκκαθαρίσεως, τυγχάνει πληρωτέα με το προς πληρωμήν απαιτούμενον δια τας διακοσίας ογδοήκοντα χιλιάδας (280.000) μετοχάς της Τραπέζης της Ανατολής ποσόν,

γ) εντόκως από εκάστης καταβολής με παν ποσόν καταβληθησομένον υπό της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος προς τρίτους, λόγω της παρ’ αυτής αναδοχής των υποχρεώσεων της Τραπέζης της Ανατολής και όπερ τυχόν δεν ήθελε προκύπτει εκ των εν τοις βιβλίοις της Τραπέζης ταύτης εγγράφων και

δ) εντόκως από εκάστης καταβολής, με τα ποσά των καταβλητέων εις το μη κρατηθησομένον υπό της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος προσωπικόν της Τραπέζης της Ανατολής αποζημιώσεων και με τα ποσά τα πληρωτέα δια την αμοιβήν των ειδικών εκκαθαριστών, την ορισθείσαν υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Τραπέζης της Ανατολής της 1ης Αυγούστου 1932 και τα έξοδα αυτών και δη μεταβιβάσεως των και διανομής αυτών δια τας ανάγκας της ειδικής εκκαθαρίσεως εις Αιγύπτον ως και εις άλλα μέρη και ένθα είναι εγκατεστημένη η Τράπεζα της Ανατολής (Banque d’ Orient).

Ο λογαριασμός ούτος δι’ ουδενός θέλει επιβαρυνθή πλην των ανωτέρω, εξόδου προσωπικού, ενοικίου, υλικού γραφείων και προμηρείας, θέλει όμως επιβαρυνθή δια παντός εξόδου όπερ καταβληθή υπό της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος δια λογαριασμόν της ειδικής εκκαθαρίσεως.

Ο περί ου πρόκειται λογαριασμός θέλει πιστωθή με τα ποσά, άτινα θα προκύψουν εκ της ρευστοποιήσεως του μεταβιβαζομένου τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος ενεργητικού της Τράπεζας της Ανατολής:

α) εντόκως από της περί ης ο όρος IV δημοσιεύσεως, δια τα ποσά άτινα θα προκύψωσιν εκ της συμφώνως τοις ανωτέρω ρευστοποιήσεως των υπό της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος ασφαλών κρινόμενων απαιτήσεων και

β) εντόκως από της σχετικής εισπράξεως ή συμφωνίας, αναλόγως του τρόπου καθ’όν θέλει ενεργηθή ή ρευστοποίησις των, δια τα ποσά, άτινα θα προκύψωσιν εκ της κατά τα προκτεθέντα ρευστοποιήσεως των λοιπών, πλην των άνω, απαιτήσεων και των άλλων περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού.

Δεδομένου, ότι μέγα μέρος του ενεργητικού και του παθητικού της Τραπέζης της Ανατολής αποτελείται από ξένα νομίσματα, ο περί ού πρόκειται αλληλόχρεος έντοκος λογαριασμός θέλει τηρηθεί εις τα εξής πέντε κύρια νομίσματα: 1) Δραχμάς 2) Φράγκα Γαλλίας 3) Λίρας Αιγύπτου 4) Λίρας Αγγλίας και 5) Δολάρια. Αι εις άλλα νομίσματα υποχρεώσεις και απαιτήσεις μετατρέπονται εις Δραχμάς, άμα τη μεταφορά εις τον αλληλόχρεον τούτον λογαριασμόν. Δια την περίπτωσιν καθ’ήν δεν υφίσταται εξίσωσις μεταξύ των εις έκαστον των άνω τεσσάρων ξένων νομισμάτων μεταβιβασθεισών τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος υποχρεώσεων της Τραπέζης της Ανατολής αφ’ ενός και των ρευστοποιηθέντων ή κρινόμενων ως ρευστοποιήσιμων ενεργητικών στοιχείων της αφ’ ετέρου, αναγνωρίζεται τη Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος το δικαίωμα της μετατροπής των νομισμάτων τούτων, ή και των Δραχμών, εις έτερα ή και εις Δραχμάς, εις τρόπον ώστε να επέρχηται η ως άνω εξίσωσις.

Η τροπή των νομισμάτων της άνω πέντε λογαριασμών δύναται να ενεργηθεί και άνευ των ως άνω προϋποθέσεων, υπό της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, συναινούντων των ειδικών εκκαθαριστών.

Ε) Απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Τραπέζης της Ανατολής προς την Εθνικήν Τράπεζα της Ελλάδος.

Συνομολογείται ότι, καίτοι κατά νόμον από της συγχωνεύσεως των δυο συγχωνευόμενων Τραπεζών αι αμοιβαίοι μεταξύ των απαιτήσεις και αι αντίστοιχοι υποχρεώσεις, θέλουσι θεωρηθή αποσβεσθείσαι, άτε της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος υποκατασταθησομένης δια καθολικής διαδοχής εις την περί ού πρόκειται αλληλόχρεος λογαριασμός, και εν γένει η ειδική εκκαθάρισις αποκλειστικόν σκοπόν έχουσι την εξεύρεσιν του ακριβοδίκαιου τιμήματος της εξαγοράς της Τραπέζης της Ανατολής, θα καταχωρηθώσιν εν των λογαριασμώ τούτω και άπασαι αι απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Τραπέζης της Ανατολής έναντι της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος.

ΣΤ) Λήξις της ειδικής εκκαθαρίσεως:

Η ειδική εκκαθάρισις θέλει ενεργηθεί εντός χρονικού διαστήματος δύο ετών από της περί ής ο όρος Ι της παρούσης δημοσιεύσεως. Το χρονικόν τούτο διάστημα δύναται να παραταθεί, εφ’ άπαξ ή αλληλοδιαδόχως εφ’ όσον ήθελον απαιτήσει την τοιαύτην παράτασιν του αι ανάγκαι της ειδικής εκκαθαρίσεως κατά την περί τούτου ανεξέλεγκτον κρίσιν της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος.

Κατά την διάρκειαν της Ειδικής Εκκαθαρίσεως η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θέλει προβαίνει εις την σύνταξιν Καταστάσεως της εις το τέλος εκάστης εξαμηνίας θέσεως της Ειδικής Εκκαθαρίσεως και εις την δημοσίευσιν αυτής δια μίας των ευρύτερον εν Αθήνας κυκλοφορουσών Εφημερίδων κατά την κρίσιν της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος και δια μίας εφημερίδος εν Αιγύπτω, ομοίως κατά την κρίσιν αυτής.

Μετά την λήξιν του ως άνω χρονικού διαστήματος των δύο ετών ή εν περιπτώσει παρατάσεως αυτού, μετά την λήξιν της παρατάσεως του, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θέλει από συμφώνου μετά των ειδικών εκκαθαριστών προς περάτωσιν της ειδικής εκκαθαρίσεως, προσδιορίση την αξίαν του μη εισέτι ρευστοποιηθέντος, συμφώνως τοις προεκτεθείσι τρόποις, μέρους του ενεργητικού της Τραπέζης της Ανατολής, με την οποίαν αξίαν θέλει πιστωθή ο αλληλόχρεος έντοκος λογαριασμός.

Δ. Ανεύθυνον της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος εκ διαχειρίσεως.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος απαλλάσσεται της ένεκεν ελαφράς αμέλειας ευθύνης έναντι των κομιστών μετοχών της Τραπέζης της Ανατολής, δια την ην θέλει ενεργήσει διαχείρισην των διάφορων υποθέσεων και εν γένει του ενεργητικού και του παθητικού της συγχωνευθησομένης αυτή Τραπέζης της Ανατολής, εφόσον τηρή τα υπό της παρούσης συμβάσεως οριζόμενα.

Ε. Μέτοχοι της Τραπέζης της Ανατολής. Πληρωμή αυτών.

Από της περί ής ο όρος IV δημοσιεύσεως αι μετοχαί της Τραπέζης της Ανατολής ακυρούνται αυτοδικαίως, παρέχουσαι μόνον το δικαίωμα εις την παρά της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος πληρωμήν του αντιτίμου των όπερ θα συνίσταται εις το αναλογούν έκαστη μετοχή μέρος του κατά τον όρον ΙΙΙ τιμήματος εξαγοράς.

Μετά δεκαπενθήμερον από της ως άνω δημοσιεύσεως, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θέλει πληρώση έναντι του ποσού, όπερ θέλει αναλογήση εις έκαστην μετοχήν, εκ του τιμήματος της εξαγοράς, δραχμάς διακοσίας (200) κατά μετοχήν, σφραγίζουσα εκάστην προσαγομένην αυτή μετοχήν προς ένδειξιν της πληρωμής ταύτης. Το ποσόν τούτο των δραχμών διακοσίων, αφ’ ενός μεν περιλαμβάνει το ποσόν των δραχμών πεντήκοντα (50), όπερ θεωρείται το τίμημα της εξαγοράς της πελατείας της Τραπέζης της Ανατολής (Goodwill), αφ’ ετέρου δε ποσόν εκατόν πεντήκοντα (150) δραχμών, όπερ αποτελεί προκαταβολήν έναντι του προϊόντος της ειδικής εκκαθαρίσεως του μεταβιβαζομένου τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος ενεργητικού και παθητικού της Τραπέζης της Ανατολής.

ΜΕΤΑ δε το ΠΕΡΑΣ της περί ής ο όρος VI ειδικής εκκαθαρίσεως η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θέλει καταβάλη το εις εκάστην των διακοσίων ογδοήκοντα χιλιάδων (280.000) μετοχών της Τραπέζης της Ανατολής αναλογούν, επί πλέον του κατά των άνω ποσού των δραχμών εκατόν πεντήκοντα (150), υπόλοιπον του προϊόντος της ειδικής εκκαθαρίσεως. Διαρκούσης της ειδικής εκκαθαρίσεως θέλουσιν ενεργείσθαι εικοσιπεντάδραχμοι εκάστοτε προκαταβολαί έναντι του τελικώς πληρωτέου εις εκάστην μετοχήν υπολοίπου, εφ όσον ήθελεν επιτρέπη τούτο η πρόοδος της προμνησθείσης, εκκαθαρίσεως κατά την ανεξέλεγκτον περί τούτου κρίσιν της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος.

Εάν η ειδική εκκαθάρισης αποφέρη ποσό έλασσον των δραχμών εκατόν πεντήκοντα (150) κατά μετοχήν, και κατά συνέπειαν, αυξανόμενου του κατά μετοχήν προϊόντος της εκκαθαρίσεως κατά το περί ού ο όρος ΙΙ ποσόν των δραχμών πεντήκοντα (50) ήθελε προκύψει ποσόν έλασσον των δραχμών διακοσίων (200) ουδέν δικαίωμα θέλει έχει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος όπως αναζήτηση την επί πλέον του ποσού τούοτυ προκαταβολήν, καθ’ όσον το καταβληθέν κατά το άνω ποσόν των δραχμών διακοσίων (200) κατά μετοχήν, λογίζεται ως το κατώτατον όριον του τιμήματος της υπό της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος εξαγοράς της Τραπέζης της Ανατολής.

ΣΤ. Παράδοσις περιουσίας κλπ, της Τραπέζης της Ανατολής.

Μεταβιβαζομένων από της περί ο όρος IV δημοσιεύσεως πάντων των περιουσιακών στοιχείων της Τραπέζης της Ανατολής αυτοδικαίως εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος, κατά δε κυριότητα, νομήν και κατοχήν, πάντες οι οπωσδήποτε κατέχοντες τοιαύτα στοιχεία θεωρούνται κατέχοντες αυτά επ’ ονόματι και δια λογαριασμόν της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, υποχρεούνται δε όπως αμελητεί παραδώσουσι ταύτα εις αυτήν και δη τα Καταστήματα, τα υλικά, τα Ταμεία, την περιουσίαν, τα παραστατικά, τα αρχεία κλπ. Και πάσαν εν γένει την υπηρεσίαν προς τους επί τούτω εντεταλμένους επό της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος υπαλλήλους, συντασσομένου πρωτοκόλλου εις διπλούν, επί τη βάσει των κατά την αυτήν ημέραν λογιστικών καταστάσεων εκάστου Καταστήματος…

Σύμφωνα με τα παραπάνω, μετά το πέρας της ειδικής εκκαθάρισης με την ρευστοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού της Τράπεζας της Ανατολής, θα έπρεπε να προσδιορισθεί το τίμημα εξαγοράς έκαστης μετοχής και να καταβληθεί στους νόμιμους δικαιούχους – κομιστές των μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής, το αναλογούν υπόλοιπο του προϊόντος της ειδικής εκκαθαρίσεως πλέον του προκαταβληθέντος ποσού των εκατόν πενήντα (150) δραχμών.

IV. ΚΑΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞ’ ΑΥΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ 

Δυνάμει κληρονομικής διαδοχής, από τη γιαγιά Αικατερίνη Τιγκίρη, κατέστην από μακρού χρόνου, πλήρης, αποκλειστικός και αδιαφιλονίκητος νόμιμος κύριος, νομέας, κάτοχος και κομιστής είκοσι οκτώ (28) κοινών ανωνύμων μετοχών (εκ των 280.000) της συγχωνευθείσας εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α.Ε.» ονομαστικής αξίας 125 χρυσών γαλλικών φράγκων, οι οποίες λόγω της ακυρώσεως των έχουν χαρακτήρα αξιόγραφου χρεογράφου – χρεωστικού ομολόγου με αριθμούς: 010946, 179273, 179252, 179260, 179259, 179258, 179256, 179257, 179253, 179271, 147141, 179269, 009619, 179255, 010933, 179261, 003257, 008173, 008125, 225271, 225280, 071250 και 107125.

Η ως άνω αναφερόμενη γιαγιά, Αικατερίνη Τιγκίρη, ήταν πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία. Όταν εκδιώχθηκε από τον τόπο της, ήρθε στην Ελλάδα χωρίς κανένα περιουσιακό στοιχείο πλην των ως άνω αναφερομένων μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής. Όπως μου είχε αφηγηθεί. Είχε απευθυνθεί αρκετές φορές στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να πληροφορηθεί για την αξία των μετοχών, πλην όμως δεν της έδωσαν καμία σαφή απάντηση, παρά της είπαν ότι θα έπρεπε να παρακολουθεί τις εξελίξεις από τις εφημερίδες και τις ανακοινώσεις της Τράπεζας προς τους μετόχους και δανειστές της. Έκτοτε, καμία άλλη επίσημη ενημέρωση ή πληροφόρηση δεν έλαβε σχετικά με τις εν λόγω μετοχές.

Ως νόμιμος κομιστής σήμερα των μετοχών αυτών και δικαιοδόχος των εξ αυτών δικαιωμάτων, μετά από σχετικό έλεγχο και επανειλημμένες προσπάθειες και άτυπες ατελέσφορες οχλήσεις μου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, ώστε να λάβω πληροφορίες σχετικά με την πραγματική και νομική κατάσταση της προόδου της ειδικής εκκαθαρίσεως και να διερευνήσω την πιθανότητα και τις προθέσεις των εμπλεκομένων μερών για εξωδικαστική συμβιβαστική λύση της μεταξύ μας διαφοράς, προσέκρουσα σε αδιαπέραστο τείχος, στόματα ερμητικά κλειστά και τρομαγμένους υπηρεσιακούς παράγοντες.

Περί τις αρχές του 2010, πριν ακόμα οχλήσω εγγράφως την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και προβώ σε οποιαδήποτε ενέργεια για τη δικαστική διεκδίκηση των νομίμων δικαιωμάτων μου, είχα έρθει σε επαφή με υψηλόβαθμο στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και συγκεκριμένα τον κ. Αβραάμ Αβραάμ. Κατά την  συνάντηση αυτή συζητήθηκε το θέμα των μετοχών της Τράπεζας Ανατολής που είχα στην κατοχή μου και μου ζήτησε να του παραδώσω αντίγραφα αυτών καθώς και αντίγραφο του διαβατηρίου μου και δεσμεύτηκε να μου απαντήσει εγγράφως για την προσφορά του κατόπιν εγκρίσεως από την Διοίκηση της Τράπεζας.

Κατόπιν αυτού και ενώ ανέμενα απάντηση – προσφορά από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με νομικούς συμβούλους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά της οποία μου έγινε πρόταση για την αγορά δέκα (10) εξ αυτών έναντι του συνολικού τιμήματος του ενός δις πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (1.500.000.000€) υποδεικνύοντάς μου τους όρους και τις διαδικασίες της αγοραπωλησίας.

Η πρόθεσή τους ήταν να αποκτήσουν το σύνολο των μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής που είχα στην κατοχή μου, αλλά δεδομένης της εύλογης επιφυλακτικότητας και καχυποψίας από μέρους μου, θεώρησα προτιμότερο να πουλήσω αρχικά μόνο τις δέκα από αυτές, απευθείας στην Τράπεζα της Ελλάδος, αν και μου δήλωσαν ρητά το ενδιαφέρον τους και για την αγορά του συνόλου των μετοχών που είχα στην κατοχή μου και στην συνέχεια εφόσον όλα έβαιναν καλώς, είχε συμφωνηθεί εντός ευλόγου διαστήματος να πωληθούν και οι υπόλοιπες μετοχές ομοιοτρόπως.

Η πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδας, όπως εκτέθηκε από τους δικηγόρους αυτής, ήταν να μου καταβάλει το ποσό του ενός δις πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ για τις δέκα ως άνω μετοχές, υπό τη βασική και αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση ότι δε θα έπρεπε να εμφανίζομαι εγώ ο ίδιος ως κομιστής και πωλητής αυτών και να εισπράξω απευθείας τα χρήματα από την Τράπεζα της Ελλάδας ως δικαιούχος των μετοχών, αλλά μου υπέδειξαν ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ως ενδιάμεσος μια αγγλική εταιρεία, η οποία θα αγόραζε τις μετοχές από εμένα και στην συνέχεια θα τις μεταβίβαζε στην Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία και θα εισέπραττε το ποσό του τιμήματος για την πώληση των μετοχών αυτών και το οποίο θα μου το κατέβαλε η εταιρεία την επόμενη μέρα της αγοραπωλησίας.

Η πρόταση αυτή των εκπροσώπων των δυο τραπεζών με αιφνιδίασε καθόσον δεν μπορούσα να αντιληφθώ για ποιόν λόγο για την αγορά των μετοχών μου από την Τράπεζα της Ελλάδας, γεγονός το οποίο αποτελούσε ενάσκηση ενός νομίμου δικαιώματός μου βάσει των τίτλων που κατείχα, θα έπρεπε να υιοθετηθεί αυτή η εντελώς ανορθόδοξη και «σκοτεινή» διαδρομή και αδιαφανείς διαδικασία.

Για τους λόγους αυτούς η απάντησή μου ήταν φυσικά αρνητική διότι δεν ήθελα να εμπλακώ σε εικονικές διαδικασίες οι οποίες πιθανότατα θα αποδυνάμωναν την θέση μου ως νόμιμου κομιστή των εν λόγω μετοχών δεδομένου ότι το ως άνω προτεινόμενο τίμημα ουδεμία σχέση είχε με την πραγματική αξία των μετοχών αλλά ήταν πολλάκις υποπολλαπλάσιο αυτής (ίδετε σχετική αποτίμηση εκάστης μετοχής του καθηγητή Θ. Καρυώτη) και δεν θα είχα καμία τυπική συμμετοχή στην εν λόγω διαπραγμάτευση και αγοραπωλησία.

Δεν είχα κανέναν λόγο να εμπλακώ σε σκοτεινές και αδιαφανείς διαδικασίες ενώ είμαι νόμιμος κομιστής των μετοχών αυτών.

Με αυτή την διαδικασία επιδίωκαν αφενός μεν να μην δημοσιοποιηθεί η εν λόγω αγοραπωλησία προς αποφυγή ευθείας εμπλοκής των δυο τραπεζών με την συνεπακόλουθη έγερση αξιώσεων και από άλλους κομιστές μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής, αφετέρου δε να μην έχω την οποιαδήποτε τυπική συμμετοχή και τη γνώση της πραγματικής συμφωνίας για το τίμημα πώλησης αυτών που προφανώς θα καρπώνονταν οι «ενδιάμεσοι» και οι εμπλεκόμενοι παράγοντες.

Όπως ήταν αναμενόμενο η προσπάθεια αυτή από μέρους των δυο εμπλεκόμενων τραπεζών, για την εξωδικαστική επίλυση της υπόθεσης και με την μέγιστη διακριτικότητα και αδιαφάνεια προς όφελός τους, απέτυχε διότι δεν δέχτηκα την προτεινόμενη διαδικασία και αποφάσισα να ξεκινήσω τις νόμιμες διαδικασίες για την διεκδίκηση των νομίμων δικαιωμάτων μου και την απόδοση των ποινικών ευθηνών κατά παντός υπευθύνου. Πεπεισμένος πλέον για την πρόθεσή τους να με οδηγήσουν στην απεμπόληση από την διεκδίκηση των νομίμων αξιώσεών μου.

Ειδικότερα, για τον σκοπό αυτό απέστειλα – επέδωσα αρχικώς την από 21-02-2011 εξώδικη δήλωση – πρόσκλησή μου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, επί της οποίας ουδεμία απάντηση έλαβα από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και εν συνεχεία την από 11-03-2011 εξώδικη δήλωση – πρόσκλησή μου στην ίδια ως άνω Τράπεζα, στην οποία επισύναψα και την από 21-02-2011 συναφή εξώδικη δήλωσή μου. Σημειωτέον δε, ότι την τελευταία από 11-03-2011 εξώδικη δήλωσή μου, την κοινοποίησα στις 15-03-2011 μεταξύ άλλων και στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ως εποπτική αρχή αυτής.

Παρά την συγκοινοποίηση της ως άνω εξώδικης δήλωσής μου στην Τράπεζα της Ελλάδος νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Διοικητή της, σχετικά με παραλείψεις και παρατυπίες από μέρους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, όχι μόνο δεν προέβη σε καμία ενέργεια για τη διερεύνηση και εξακρίβωση αυτών, ως εποπτικός φορέας των πιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας, αλλά την αγνόησε παντελώς.

Επί της από 21-02-2011 εξώδικης δήλωσης-πρόσκλησής μου, έλαβα την από 11-03-2011 απαντητική επιστολή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, στην οποία ουδεμία αναφορά περί εκκαθαρίσεως γίνεται, καίτοι οι σχετικές οχλήσεις – προσκλήσεις μου αφορούσαν θέματα σχετικά με την εν θέματι εκκαθάριση.

Ειδικότερα, στην ως άνω από 11-03-2011 απαντητική επιστολή, αναφέρονται τα εξής:

«Αξιότιμε κύριε,

Σε απάντηση της από 21-2-2011 εξώδικης δήλωσής σας, μετά από έρευνα στο Αρχείο της Τράπεζας, σας γνωρίζουμε ότι σε συνέχεια λήψης των κατά νόμο αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και της Τράπεζας της Ανατολής Α.Ε. σχετικά με τη συγχώνευσή τους και κατόπιν εγκρίσεως αυτών με πράξη του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 72186/05-11-1932 καταρτίστηκε σύμβασης συγχωνεύσεως με εξαγορά της Τράπεζας της Ανατολής από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της ως άνω σύμβασης συγχώνευσης (κεφVIII) οι μετοχές της Τραπέζης της Ανατολής ακυρούνται και απομένει μόνο το δικαίωμα των μετοχών της για την πληρωμή τους από την Εθνική Τράπεζα ορισμένου τιμήματος εξαγοράς που αντιστοιχεί σε κάθε μία μετοχή τους.

Κατά συνέπεια, από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής έχουν ακυρωθεί και οι όποιοι νόμιμοι δικαιούχοι τους απέκτησαν μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με εξαγορά χρηματική αξίωση κατά της Τράπεζας, η οποία ωστόσο (ως χρηματική) υπήχθη στο καθεστώς του Ν.18/1944 ουσιαστικά εκμηδενίστηκε, ενώ σε κάθε περίπτωση έχει παραγραφεί.»

Σε συνέχεια των ανωτέρω, δια της από 21-3-2011 αίτησής μου προς την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία παρελήφθη αυθημερόν, εξέθεσα τα πραγματικά περιστατικά σχετικά με την διαδικασία συγχώνευσης της Τράπεζας της Ανατολής και της εκκαθάρισης αυτής, καλώντας την να μου γνωρίσει εγγράφως εντός του απολύτως αναγκαίου χρόνου, σε ποια φάση βρίσκεται η εν θέματι εκκαθάριση ως ορίστηκε με την με αριθμό 147611/1932 σύμβαση συγχώνευσης ως έλκων άμεσο έννομο συμφέρον ως νόμιμος κομιστής των μετοχών της απποροφηθείσας Τράπεζας καθώς και για τις σχετικές δικές της ενέργειες.

Επί της εν λόγω αιτήσεως, ουδεμία απάντηση έχω λάβει μέχρι και σήμερα, γεγονός το οποίο ουδεμία έκπληξη μου προκαλεί δεδομένης της σχέσης που συνδέει την Τράπεζα της Ελλάδος με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, όπως κατωτέρω αναλυτικώς θα εκθέσω.


Μέχρι σήμερα έχουν ενημερωθεί για την υπόθεση των μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και κρατικοί λειτουργοί, η στάση των οποίων έχει ως γνώμονα την συγκάλυψης της αλήθειας και την εξυπηρέτηση σκοπών ξένων προς το δημόσιο συμφέρον.

Ο αγώνας για την προστασία των δικαιωμάτων μου που απορρέουν από τις εν λόγω μετοχές καθώς και του δημόσιου συμφέροντος λόγω των γενομένων δωρεών, συνεχίζεται και αποτελεί έντονη επιθυμία μου στην παρούσα φάση, τις απαντήσεις που δεν έχω λάβει μέχρι σήμερα από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς στα εύλογα ερωτήματά μου, να λάβει η Ελληνική Δικαιοσύνη κατ’ επιταγή του ελληνικού λαού πράττοντας τα δέοντα προς εκπλήρωση της αποστολής για την οποία έχει ταχθεί και προς εκτέλεση του συνταγματικού ρόλου της.

Σύντομο ιστορικό των μετοχών της Τράπεζας Ανατολής pdf